Įsakymas dėl Intrastato ataskaitų

LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2019 M. INTRASTATO RIBŲ NUSTATYMO

 

2018 m. lapkričio 23 d. Nr. DĮ-249

Vilnius

 

 

         Įgyvendindama  2004 m.  kovo  31 d.  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamentą  (EB) Nr. 638/2004   dėl   prekybos   prekėmis   tarp   valstybių   narių   Bendrijos   statistinių   duomenų, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3330/91 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 16 tomas, p. 64), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir  Tarybos  reglamentu  (ES)  Nr. 659/2014  (OL 2014  L  189,  p.  128),  ir  Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 1086 „Dėl užsienio prekybos ir pridėtinės vertės mokesčio duomenų rinkimo tvarkos“ 2.2 papunktį, bei siekdama mažinti statistinės atskaitomybės naštą Lietuvoje pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojais registruotiems asmenims,

n u s t a t a u , kad:

1.    Nuo 2019 m. sausio 1 iki gruodžio 31 d. Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 250 tūkst. EUR.

2.    Nuo 2019 m. sausio 1 iki gruodžio 31 d. Intrastato išvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y.praėjusiais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 150 tūkst. EUR.

3.    Nuo 2019 m. sausio 1 iki gruodžio 31 d. įvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais   kalendoriniais   metais   iš   Europos   Sąjungos   šalių   įvežtų   prekių   vertė,   yra 3 mln. EUR.

4.    Nuo 2019 m. sausio 1 iki gruodžio 31 d. išvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 6 mln. EUR.

5.    Šio įsakymo 1 ir (arba) 2 punktuose nustatytų Intrastato įvežimo  ir (arba) išvežimo ataskaitų teikimo  ribų neviršiję Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys atleidžiami nuo prievolės teikti Intrastato statistinę ataskaitą Įvežimas UPS-02 (mėnesinę) ir (arba) Intrastato statistinę ataskaitą Išvežimas UPS-01 (mėnesinę), kurių  formos patvirtintos Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  generalinio  direktoriaus  2014 m.  spalio  30 d.  įsakymo  Nr. DĮ-251/1B-779  „Dėl Intrastato  statistinių  ataskaitų  formų  pildymo,  pateikimo  ir  priėmimo  taisyklių  ir  Intrastato statistinių  ataskaitų  Išvežimas  (UPS-01)  ir  Įvežimas  (UPS-02)  formų  patvirtinimo“  1.2  ir 1.3 papunkčiais.

6.    Lietuvoje  PVM  mokėtojais  registruoti  asmenys,  kurių  2019 m.  įvežimo  ir  (arba) išvežimo suminė vertė nuo metų pradžios viršijo šio įsakymo 1 ir 2 punktuose nustatytas Intrastato įvežimo  ir (arba)  išvežimo  ataskaitų teikimo  ribas, pradedant  mėnesiu, kurį riba  buvo  viršyta, iki  kalendorinių  metų  pabaigos  teikia  šio   įsakymo  5  punkte  nurodytą (-as)  statistinę (-es) ataskaitą (-as).

7.    Lietuvoje  PVM  mokėtojais  registruoti  asmenys,  neviršiję  šio  įsakymo  3  ir  (arba) 4 punktuose nustatytų įvežimo ir (arba) išvežimo statistinės vertės teikimo ribų, gali nepildyti šio 2 įsakymo   5   punkte   nurodytos (-ų)   statistinės (-ių)   ataskaitos (-ų)   13   langelio   („Statistinė vertė, EUR“).

8.    Lietuvoje  PVM  mokėtojais  registruoti  asmenys,  kurių  2019 m.  įvežimo  ir  (arba) išvežimo suminė vertė nuo metų pradžios viršijo šio įsakymo 3 ir 4 punktuose nustatytas įvežimo ir (arba)  išvežimo  statistinės  vertės  teikimo  ribas,  pradedant  mėnesiu,  kurį  riba  buvo  viršyta, iki  kalendorinių   metų  pabaigos  pildo   šio   įsakymo   5 punkte  nurodytos (-ų)  statistinės (-ių) ataskaitos (-ų) 13 langelį („Statistinė vertė, EUR“).

 

 

Generalinė direktorė                                                                                                   Vilija Lapėnienė

Narystės ir apdovanojimai
  • AD REM įmonių grupė yra šių asociacijų narė:

    ...
Privalumai
  • AD REM Group konkurenciniai pranašumai

    ...
Kryptys
  • Pagrindiniai krovinių gabenimo būdai ir kryptys

    ...