Įsakymas dėl Intrastato ataskaitų

LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2015 M. INTRASTATO RIBŲ NUSTATYMO

 

2014 m. spalio 31 d. Nr. DĮ-262

Vilnius

 

 

Įgyvendindama 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3330/91 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 16 tomas, p. 64), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 659/2014 (OL 2014 L 189, p. 128), ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 1086 „Dėl užsienio prekybos ir pridėtinės vertės mokesčio duomenų rinkimo tvarkos“ 2.2 punktą bei siekdama mažinti statistinės atskaitomybės naštą Lietuvoje pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojais registruotiems asmenims,

nustatau, kad:

1. Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 1 001 312 litų (290 tūkst. EUR).

2. Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. Intrastato išvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 742 352 litai (215 tūkst. EUR).

3. Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. įvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 10 358 400 litų (3 mln. EUR).

4. Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. išvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 27 622 400 litų (8 mln. EUR).

5. Šio įsakymo 1 ir (arba) 2 punktuose nustatytų Intrastato įvežimo ir (arba) išvežimo ataskaitų teikimo ribų neviršiję Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys atleidžiami nuo prievolės teikti Intrastato įvežimo (UPS-02) ir (arba) Intrastato išvežimo (UPS-01) statistines ataskaitas, kurių formos patvirtintos Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. DĮ-251/1B-779 „Dėl Intrastato statistinių ataskaitų formų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių ir Intrastato statistinių ataskaitų Išvežimas (UPS-01) ir Įvežimas (UPS-02) formų patvirtinimo“ 1.2 ir 1.3 punktais.

6. Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, kurių 2015 m. įvežimo ir (arba) išvežimo suminė vertė nuo metų pradžios viršijo šio įsakymo 1 ir 2 punktuose nustatytas Intrastato įvežimo ir (arba) išvežimo ataskaitų teikimo ribas, pradedant mėnesiu, kurį riba buvo viršyta, iki kalendorinių metų pabaigos teikia šio įsakymo 5 punkte nurodytą (-as) statistinę (-es) ataskaitą (-as).

7. Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, neviršiję šio įsakymo 3 ir (arba) 4 punktuose nustatytų įvežimo ir (arba) išvežimo statistinės vertės teikimo ribų, gali nepildyti šio įsakymo 5 punkte nurodytos (-ų) statistinės (-ių) ataskaitos (-ų) 13 langelio („Statistinė vertė, EUR“).

8. Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, kurių 2015 m. įvežimo ir (arba) išvežimo suminė vertė nuo metų pradžios viršijo šio įsakymo 3 ir 4 punktuose nustatytas įvežimo ir (arba) išvežimo statistinės vertės teikimo ribas, pradedant mėnesiu, kurį riba buvo viršyta, iki kalendorinių metų pabaigos pildo šio įsakymo 5 punkte nurodytos (-ų) statistinės (-ių) ataskaitos (-ų) 13 langelį („Statistinė vertė, EUR“).

 

 

 

Generalinė direktorė                                                                                                    Vilija Lapėnienė

 

Narystės ir apdovanojimai
  • AD REM įmonių grupė yra šių asociacijų narė:

    ...
Privalumai
  • AD REM Group konkurenciniai pranašumai

    ...
Kryptys
  • Pagrindiniai krovinių gabenimo būdai ir kryptys

    ...